Warsztaty archeologiczne

Czas trwania 120 min. Zajęcia obejmują krótkie wprowadzenie z zakresu archeologii i metodologii badawczej. Eksploracje przez uczestników 4 zaaranżowanych stanowisk archeologicznych, związanych tematycznie z czterema najważniejszymi bitwami oręża Polskiego (stanowisko I – bitwa pod Cedynią 972 r, stanowisko – II bitwa pod Grunwaldem 1410 r., stanowisko III – bitwa pod Wiedniem 1683r., stanowisko IV – bitwa Warszawska 1920r.). W piaskownicach znajdują się repliki przedmiotów historycznych związanych z poszczególnymi bitwami a także znak orła wykonany na glinianej tablicy odpowiadający danemu okresowi historycznemu jest to symboliczny element spinający cały program edukacyjny. Po eksploracji piaskownic następuje analiza znalezisk, ich identyfikacja i dokumentacja. Warsztaty kończą się omówieniem znalezisk i krótkim wprowadzeniem do zasad ochrony zabytków.

Średniowieczne skryptorium Galla Anonima

Czas trwania 60 min. W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość spróbowania własnych sił w nauce średniowiecznej kaligrafii i pisania gęsim piórem. W trakcie zajęć starsze dzieci przepisują fragment pierwszego hymnu Polski Bogarodzicy według pierwszego zachowanego zapisu z 1407 roku. Dzieci młodsze wykonują ozdobne iluminacje inicjałów i godeł historycznych. Na koniec spotkania najładniejsze prace są pieczętowane pieczęcią lakową króla Przemysła II z 1295 roku, który po raz pierwszy użył znaku orła. Spotkanie jest opatrzone szerokim komentarzem historycznym z zakresu technik i sposobów tworzenia średniowiecznych dokumentów pisanych.

Warsztat drukarski Jana Gutenberga

Czas trwania 60 min. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z zasadami działania repliki XV – wiecznej prasy drukarskiej Jana Gutenberga. Podczas spotkania omawiamy najważniejsze etapy drukowania historycznych książek, budowę ołowianych czcionek, zasady składu zecerskiego, drzeworyty - sposób ich powstawania i zastosowanie. Dowiemy się jak powstaje druk, papier, książka i czym zajmują się zecer i introligator. W trakcie zajęć młodsze dzieci drukują „Znak Orła ” – różne formy graficzne godła polskiego na przestrzeni wieków, starsze dzieci drukują pierwszą stronę Konstytucji 3 maja, wydaną 5 maja 1791 roku w Warszawie. Faksymile wykonane na podstawie zachowanego oryginału ze zbiorów Muzeum Polskiego Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Zajęcia rycerskie

Czas trwania 60 min. Zajęcia rycerskie to blok rekreacyjno-zabawowy mający na celu ukazać uczestnikom znaczenie szkolenia dla młodych adeptów sztuki rycerskiej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z podstawowym technikami walki: strzelania z łuku i kuszy, miotania procą drzewcową, rzut oszczepem i siekierą, nauka fechtunku mieczem, tworzenie szyków bojowych, przymierzalnia uzbrojenia. Ceremonia pasowania na Rycerza Czas trwania 30- 60 min. Zajęcia kończące całodzienne spotkanie wyjątkową inscenizacją ceremoniału pasowania na rycerza z aktywnym udziałem wszystkich dzieci, które mają możliwość samodzielnie przeżyć moment pasowania i poczuć na swym ramieniu ciężar piastowskiego miecza. Dla chłopców wzorem do naśladowania jest postać najbardziej znanego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego dla dziewczynek wzorem jest postać Joanny d’Arc. Na koniec każde dziecko otrzymuje certyfikat rycerski.